Skip to content

Tag: szczepionka infanrix hexa

Odma oplucna calkowita otwarta

2 miesiące ago

267 words

Wymienione czynniki kojarząc się ze sobą i coraz potęgując się są przyczyną niezmiernie ciężkiego stanu chorego oraz wioną bardzo często do zgonu juz w krótkim czasie. Tak np. na 33 przypadki samorodnej odmy opłucnej, spostrzegane w poradniach Wileńskiego Wojewódzkiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego i na Oddziale Gruźliczym Miejskiego Szpitala Zakaźnego w Wilnie, takie zejście stwierdzono w 16…

W tym celu wkluwa sie igle do jamy oplucnej i usuwa ja

2 miesiące ago

348 words

W tym celu wkłuwa się igłę do jamy opłucnej i usuwa ją, gdy ciśnienie w jamie opadnie do tej wysokości, na której zamierza się utrzymać zapadnięcie płuca sprzyjające zamknięciu się otworu łączącego płuco z jamą. W tych przypadkach, w których, pomimo odprowadzenia powietrza na zewnątrz, odma stale sama się dopełnia, godny jest polecenia przyrząd stosowany…

Odma oplucna z wysiekiem

2 miesiące ago

146 words

Odma opłucna z wysiękiem: 1. Górna granica stłumienia przebiega poziomo. Zapalenie opłucnej wysiękowe: 1. Górna granica stłumienia przebiega w postaci linii Ellis-Da-moiseau, 2. Stłumienie zmienia siedzibę ze zmianą położenia ciała. 3. Powyżej stłumienia stwierdza się odgłos opukowy bębenkowy lub metaliczny. 4. Często szmer pluskający. 5. Badaniem radiologicznym stwierdza się w jamie opłucnej płyn a nad…

WYBROCZYNA SRODOPLUCNA Z ODMA

2 miesiące ago

259 words

WYBROCZYNA ŚRODOPŁUCNA Z ODMĄ (HAEMOPNEUMOTHORAX) Jest to rzadka choroba polegająca na obecności w jamie opłucnej krwi i powietrza. Najczęściej powstaje wskutek pęknięcia podopłucnego pęcherza powietrznego u chorego dotkniętego podopłucną rozedmą pęcherzykową (emphysema pulmonurn subpleurale bullosum), jeżeli pękający pęcherz jest obficie unaczyniony. Nadto może wytwarzać się, jeżeli przy zapadaniu się płuca np. w toku leczenia gruźlicy…

Odma oplucna otorbiona

2 miesiące ago

274 words

Przebieg odmy opłucnej. Dalszy los różnych postaci odmy opłucnej bywa różny. W najkorzystniejszym przypadku z zapadnięciem się płuca, otwór sam przez się niewielki, może ulec uciśnieniu i zasklepić się, a następnie zarosnąć i zabliźnić się, nim powietrze zdąży całkowicie się wessać a płuco rozszerzyć się. Powstaje odma zamknięta, która może kończyć się zupełnym wyzdrowieniem. Tak…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii

2 miesiące ago

589 words

Białko, które ulega ekspresji na kapilarnych komórkach śródbłonka, zwane GPIHBP1 (zakotwiczone w glikozylowanym białku o dużej gęstości związanej z lipoproteinami glikozylofosfatydyloinozytolu), wiąże lipazę lipoproteinową i przenosi ją do miejsca działania w świetle kapilarnym. Niedobór GPIHBP1 zapobiega przedostawaniu się lipazy lipoproteinowej do światła kapilarnego. Pacjenci z niedoborem GPIHBP1 mają niskie poziomy lipazy lipoproteinowej w osoczu, upośledzoną…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 9

2 miesiące ago

477 words

Odkrycia te są podobne do tych we wcześniejszych badaniach3,4,7,9 i są zgodne z zaburzonym transportem lipazy lipoproteinowej do światła kapilarnego. Można by sądzić, że poziomy lipazy lipoproteinowej w osoczu u pacjentów z autoprzeciwciałami GPIHBP1 byłyby również niskie, gdyby autoprzeciwciała GPIHBP1 rzeczywiście powodowały chylomikronemię (tj. Gdyby autoprzeciwciała blokowały wiązanie lipazy i transport lipazy lipoproteinowej). Rzeczywiście, poziomy…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 8

2 miesiące ago

503 words

Tylko osocze od Pacjenta 38 blokowało wiązanie lipazy lipoproteinowej, co oceniono na podstawie analizy Western blot ekstraktów komórkowych (Figura 4A). Zastosowaliśmy również badania immunocytochemiczne w celu zbadania zdolności autoprzeciwciał GPIHBP1 do blokowania wiązania lipazy lipoproteinowej z powierzchnią komórek transfekowanych GPIHBP1. Autoprzeciwciała w próbkach osocza od pacjentów 102 i 111 blokowały wiązanie lipazy lipoproteinowej z GPIHBP1…

Kwas dokozaheksaenowy i dysplazja oskrzelowo-płucna u wcześniaków

2 miesiące ago

51 words

Badania na zwierzętach iu ludzi sugerują, że kwas dokozaheksaenowy (DHA), długołańcuchowy wielonienasycony kwas tłuszczowy n-3, może zmniejszać ryzyko dysplazji oskrzelowo-płucnej, ale brakuje odpowiednio zaplanowanych badań. Metody My losowo przydzieliliśmy 1273 niemowlętom urodzonym przed 29 tygodniem ciąży (stratyfikacja według płci, wieku ciążowego [<27 tygodni lub 27 do <29 tygodni] i centrum) w ciągu 3 dni po…

Wpływ wieloczynnikowej interwencji na śmiertelność w cukrzycy typu 2 ad 5

3 miesiące ago

465 words

Krzywe czasowe dla czynników ryzyka wykazały podobny wzór dla 93 pacjentów, których obserwowano przez cały okres 13.3 lat (dane niepokazane). Nie zaobserwowano istotnych różnic między obiema grupami pod względem nawyków związanych z ćwiczeniem i paleniem tytoniu, a jedynie niewielkie (choć znaczące) zmiany dotyczyły spożycia węglowodanów i tłuszczu. Nie stwierdzono również istotnych różnic w masie ciała…