Skip to content

Tag: orzepowice szpital

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej ad 8

9 miesięcy ago

446 words

Hydroksymocznik, zatwierdzony przez Komisję ds. Żywności i Leków w 1998 r., Jest jedynym lekiem, który wykazał, że modyfikuje naturalny przebieg choroby sierpowatokrwinkowej.22 Jednak wielu pacjentów otrzymujących terapię hydroksymocznikiem nadal doświadcza kryzysów, uszkodzenia narządów oraz zmniejszenie oczekiwanej długości życia.23 Ponadto przestrzeganie schematu hydroksymocznika pozostaje wyzwaniem.24 Próby nowych leków w zapobieganiu kryzysom nie wykazały znaczących lub klinicznie…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 8

9 miesięcy ago

510 words

Zdarzenia niepożądane Poważne działania niepożądane występowały rzadziej u uczestników przypisanych do kanagliflozyny niż wśród osób przypisanych do grupy placebo (104,3 vs. 120,0 uczestników z wydarzeniem na 1000 pacjento-lat, współczynnik ryzyka, 0,93, 95% CI, 0,87 do 1,00 ). Zdarzenia niepożądane prowadzące do przerwania leczenia nie różniły się istotnie pomiędzy grupami (35,5 vs. 32,8 uczestników z wydarzeniem…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 6

9 miesięcy ago

254 words

Stosowanie innych środków przeciwhiperglikemicznych w okresie obserwacji było o 9.3% niższe (95% CI, -11,0 do -7,6) w grupie kanagliflozyny niż w grupie placebo. Poziom cholesterolu HDL był wyższy w grupie kanagliflozyny niż w grupie placebo (o 2,05 mg na decylitr, 95% CI, 1,77 do 2,33 [0,05 mmol na litr, 95% CI, 0,05 do 0,06]), podobnie…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 10

9 miesięcy ago

693 words

W naszym badaniu, wśród pacjentów z autoprzeciwciałami GPIHBP1, stwierdziliśmy, że autoprzeciwciała były zdolne do wiązania się z GPIHBP1 w naczyniach włosowatych i jest prawdopodobne (biorąc pod uwagę badania transportu przeciwciał u myszy), że kompleksy autoprzeciwciał GPIHBP1 poruszają się tam iz komórki śródbłonka. Ponieważ autoprzeciwciała GPIHBP1 blokują wiązanie lipazy lipoproteinowej, przyjmujemy dalej, że transport lipazy lipoproteinowej…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii ad 6

9 miesięcy ago

497 words

(Szczegóły podano w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego). Panel B pokazuje analizę Western blot wykazującą, że immunoglobuliny w próbkach osocza otrzymane od pacjentów 102, 157, 111 i 164 (zawierających 20 AU autoprzeciwciału GPIHBP1 na mililitr) wiążą się preferencyjnie do nieredukowalny ludzki GPIHBP1. Dolne panele pokazują te same bloty inkubowane z ludzkim przeciwciałem monoklonalnym specyficznym dla GPIHBP1…

Zakrzep aspiracji podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej ad 8

9 miesięcy ago

559 words

Może to odzwierciedlać proces, w którym skrzeplina płytkowa tworzy się poprzez przyleganie i agregację płytek krwi na uszkodzonej zmianie, a następnie rozwija się zakrzep poprzez osadzanie się erytrocytów w zastoju krwi w skrzeplinie płytek krwi.3, 33, 34 Związek między dużymi skrzepami bogatymi w erytrocyt i stopniem przepływu TIMI 0 lub przed PCI jest zgodny z…

Zakrzep aspiracji podczas pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej ad 7

9 miesięcy ago

544 words

Ponieważ większa część pacjentów w grupie aspiracyjnej z zakrzepem niż w grupie z konwencjonalną PCI nie miała patologicznych fal Q na postproceduralnym EKG, korzyść ta może być pośredniczona, przynajmniej w części, przez uszkodzenie mięśnia sercowego. Kliniczne znaczenie embolizacji materiału miażdżycowo-zakrzepowego z niestabilnych blaszek miażdżycowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST zostało…

Wpływ wieloczynnikowej interwencji na śmiertelność w cukrzycy typu 2 cd

9 miesięcy ago

495 words

Pomiary zostały wykonane przez jednego technika laboratoryjnego, który nie był świadomy pierwotnych zadań grupy badawczej. Pierwszorzędowym punktem końcowym w badaniu kontrolnym był czas do śmierci z dowolnej przyczyny. Zgodnie z prawem lekarz musi wypełnić zaświadczenie o zgonie w związku ze śmiercią w Danii; dane są zakodowane i przechowywane w skomputeryzowanym duńskim rejestrze śmierci16 Drugorzędnymi punktami…

Polimorfizmy IL7RA i podatność na stwardnienie rozsiane

9 miesięcy ago

574 words

Dwa niezależne, dobrze napędzane badania niedawno zidentyfikowały gen interleukiny-7 . (IL7RA) jako gen podatności na stwardnienie rozsiane 1,2, tym samym rozszerzając i potwierdzając wcześniejsze obserwacje. 3.4 Funkcjonalny, niesynonimiczny polimorfizm pojedynczego nukleotydu ( SNP), rs6897932, umiejscowiony w alternatywnie szóstym egzonie genu, został wyróżniony jako polimorfizm modyfikujący podatność, z allelem C zwiększającym ryzyko choroby (iloraz szans, w…