Skip to content

Tag: orzepowice szpital

Anatomia patologiczna

7 miesięcy ago

358 words

Anatomia patologiczna. Na sekcji w ostrej gruźlicy prosówkowej opłucnej stwierdza się bardzo liczne gruzełki na opłucnej oraz zwykle nieobfity wysięk w jednej lub w obu jamach opłucnych, przeważnie surowiczo włóknikowy, nieraz także dość liczne gruzełki w osierdziu, otrzewnej i zwłaszcza na oponach mózgowych. Natomiast w płucach gruzełki stwierdza się rzadko, już częściej znajduje się je…

Rzadziej spostrzega sie na tle gruzlicy pluc inny sposób powstawania odmy oplucnej samorodnej

7 miesięcy ago

280 words

Rzadziej spostrzega się na tle gruźlicy płuc inny sposób powstawania odmy opłucnej samorodnej. Mianowicie w gruźlicy płuc włóknisto-serowatej, a jeszcze częściej w gruźlicy włóknistej, nawet nierozległej, zwłóknienie tkanki śródzrazikowej może doprowadzić do wytworzenia blizny, która pozwala podczas każdego wdechu na dopływ powietrza do odpowiednich pęcherzyków płucnych, natomiast uniemożliwia całkowite jego wyjście w okresie wydechu. Rozdęte…

Odma oplucna

7 miesięcy ago

390 words

Zdaniem jednych wchodzi tu w grę szczególna kruchość płuc, inni natomiast przypisują usposobienie konstytucyjne mniejszej wytrzymałości opłucnej płuc. Do odmy opłucnej może wieść także zgorzel płuc, ropieli płuc, sprawy nowotworowe wychodzące z tkanki płucnej lub z oskrzeli, przerzuty nowotworowe ż innych narządów sąsiednich zawierających powietrze, mianowicie drążący do jamy opłucnej rak przełyku lub żołądka, wrzód…

praca narzadów klatki piersiowej

7 miesięcy ago

356 words

Wiedzie to do zaburzeń krążenia i oddychania. Prócz tego raptowne znaczne utrudnienie oddychania wskutek powstania odmy wywołuje bardzo głębokie oddechy, które powiększają ujemne ciśnienie w zdrowej jamie opłucnej i jeszcze bardziej przesuwają śródpiersie w zdrową stronę, ponieważ po chorej stronie ciśnienie w jamie opłucnej jest dodatnie. Wskutek przesunięcia zdrowe płuco nie rozszerza się dostatecznie podczas…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 8

7 miesięcy ago

271 words

Jednakże żaden pacjent nie został poproszony o wycofanie lub leczenie zawieszono z powodu tej reakcji zapalnej; nie było problemów ze zgodnością. Postulujemy, że reakcja zapalna pomaga w ustąpieniu choroby wrzodowej. Nadkażenia były częstsze w przypadku kontroli nośników niż w przypadku paromomycyny, co przypisywaliśmy nieobecności miejscowego działania przeciwbakteryjnego aminoglikozydów. Wszystkie superinfekcje leczono doustnymi antybiotykami i rozwiązano.

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 6

7 miesięcy ago

445 words

Kliniczne i poznawcze miary oceny otępienia klinicznego w skali otępienia (wyniki wahają się od 0 [normalność poznawcza] do 18 [maksymalne upośledzenie funkcji poznawczych]) (panel A), badanie stanu mini-mentalnego (wyniki wahają się od 0 [ciężkie upośledzenie ] do 30 [brak upośledzenia]) (Panel B) i Podtest pamięci logicznej Skali Wechslera – poprawione (wyniki w zakresie od 0…

Antybiotyki jako część zarządzania ostrym ostrym niedożywieniem

7 miesięcy ago

411 words

Ciężkie ostre niedożywienie przyczynia się do miliona zgonów wśród dzieci rocznie. Dodanie rutynowych antybiotyków do terapii żywieniowej może zwiększyć wskaźniki odzysku i zmniejszyć śmiertelność wśród dzieci z ciężkim ostrym niedożywieniem leczonym w społeczności. Metody W tej randomizowanej, podwójnie zaślepionej, kontrolowanej placebo próbie, losowo przydzielono dzieciom z Malawian w wieku od 6 do 59 miesięcy, z…

Zmiany kliniczne i biomarkery w przewlekłej chorobie Alzheimera AD 9

7 miesięcy ago

263 words

Ponadto, inne odkrycia sugerują, że odkładanie się amyloidu prawdopodobnie zachodzi latami lub dziesięcioleciami, zanim objawy otępienia objawią się w sporadycznej chorobie Alzheimera.24 Poprzednie badania przekrojowe dotyczące sporadycznej choroby Alzheimera sugerowały serię zmian prowadzących do klinicznej choroby.2 Nasze wyniki potwierdzają hipotezy o kaskadzie patofizjologicznej i sugerują możliwość wspólnej patofizjologii między autosomalną dominującą chorobą Alzheimera a znacznie…

Crizanlizumab do zapobiegania kryzysom bólu w chorobie sierpowatokrwinkowej czesc 4

7 miesięcy ago

465 words

Wszystkie analizy skuteczności przeprowadzono na danych zebranych podczas 52-tygodniowej fazy leczenia. Stężenie krizanlizumabu w surowicy (farmakokinetyka) i procentowe hamowanie wiązania P-selektyny z PSGL-1 (farmakodynamika) oceniano przed podaniem dawki początkowej i kolejnych wizyt w trakcie badania. Bezpieczeństwo Oceny bezpieczeństwa przeprowadzono podczas fazy badań przesiewowych, przed i po podaniu kryzanlizumabu lub placebo podczas fazy leczenia oraz podczas…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2

7 miesięcy ago

152 words

Canagliflozin jest inhibitorem kotransportera sodowo-glukozowego 2, który zmniejsza glikemię, jak również ciśnienie krwi, masę ciała i albuminurię u osób z cukrzycą. Zgłaszamy skutki leczenia kanagliflozyną na układ sercowo-naczyniowy, nerek i bezpieczeństwo. Metody Program CANVAS zintegrował dane z dwóch badań z udziałem łącznie 10 142 uczestników z cukrzycą typu 2 i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Uczestnicy każdej…