Skip to content

Tag: moje sm blog

Wspólzaleznosc z grasica

7 miesięcy ago

199 words

Współzależność z grasicą Grasica, którą uważa się za gruczoł wpływający na: wzrost i dojrzewanie ustroju, znajduje się pod działaniem hormonu z przedniej części przysadki mózgowej, zwanego hormonem tymotropowym. Hormon tymotropowy pobudza grasicę do wydzielania tymokrescyny i w związku z tym przednia część przysadki mózgowej reguluje zjawiska wzrostowe poprzez grasicę w okresie przed dojrzewaniem płciowym. Sprawa…

Objawy i rozpoznanie

7 miesięcy ago

360 words

Objawy i rozpoznanie. Prócz objawów choroby podstawowej w przypadkach puchliny opłucnej stwierdza się objawy fizyczne w zakresie klatki piersiowej, podobne do objawów wysięku. Przesięk hydremiczny, zwany także wodniczym, jest przejrzysty, czasami jasny jak woda, żółtawy. Jego ciężar właściwy jest niski, mniej więcej w granicach od 1, 001 do 1,007. Ilość białka nie przekracza zwykle 0,5010,.

ODMA OPLUCNA Z ZAPALENIEM SUROWICZYM OPLUCNEJ

7 miesięcy ago

291 words

ODMA OPŁUCNA Z ZAPALENIEM SUROWICZYM OPŁUCNEJ (SEROPNEU MOT HORAX) Zapalenie surowicze opłucnej z odmą spostrzega się najczęściej w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Toteż przyczyny i sposób powstawania tej choroby omówię w tomie III w rozdziale o powikłaniach leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną. Chociaż rzadko, zdarza się odma opłucna wielokomorowa z zapaleniem surowiczym opłucnej…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 4

7 miesięcy ago

448 words

Punkty końcowe Skuteczność Oceniliśmy skuteczność, mierząc obszar skórnej zmiany leiszmaniozowej w punkcie wyjściowym i po 20 dniach (zakończenie leczenia), 28 dni, 42 dni, 49 dni, 98 dni i 168 dni (koniec badania). W przypadku każdej zmiany odpowiedzi na leczenie określone w protokole były następujące: początkowa poprawa kliniczna (zmniejszenie obszaru zmiany wskaźnika o 50 do 99%…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 3

7 miesięcy ago

410 words

W poprzednim badaniu fazy 2 WR 279,396 był bardziej skuteczny niż kontrola nośnika przeciwko zakażeniu L. major29 w tym samym miejscu w Tunezji, w którym formuła WHO była nieskuteczna.2 Tutaj przedstawiamy wyniki naszej randomizowanej, podwójnie zaślepionej fazy 3 w kontrolowanym przez pojazd badaniu z grupą równoległą, w którym porównaliśmy WR 279,396 (15% kremu z paromomycyną-0,5%…

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej

7 miesięcy ago

162 words

Istnieje potrzeba prostego i skutecznego leczenia skórnej leiszmaniozy o akceptowalnym profilu działania ubocznego. Metody Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną przez pojazd fazę 3 badania miejscowego leczenia zawierającego 15% paromomycyny, zi bez 0,5% gentamycyny, w przypadku leiszmaniozy skórnej wywołanej przez Leishmania major w Tunezji. Losowo przydzielono 375 pacjentów z jedną do pięciu wrzodziejących zmian ze skórnej leiszmaniozy, aby…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad

7 miesięcy ago

528 words

Pierwsze zatwierdzenie związku przez FDA miało miejsce w marcu 2013 r., A dane okresowe z CANVAS. Ze względu na umieszczenie zdemaskowanych tymczasowych danych dotyczących wyników sercowo-naczyniowych w dokumentach rejestracyjnych, nie podjęto planowej ekspansji wielkości próby, aby umożliwić test ochrony układu sercowo-naczyniowego. Zamiast tego CANVAS-Renal (CANVAS-R) 9 zaprojektowano jako drugą, podwójnie ślepą próbę z randomizacją i…

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 6

7 miesięcy ago

254 words

Stosowanie innych środków przeciwhiperglikemicznych w okresie obserwacji było o 9.3% niższe (95% CI, -11,0 do -7,6) w grupie kanagliflozyny niż w grupie placebo. Poziom cholesterolu HDL był wyższy w grupie kanagliflozyny niż w grupie placebo (o 2,05 mg na decylitr, 95% CI, 1,77 do 2,33 [0,05 mmol na litr, 95% CI, 0,05 do 0,06]), podobnie…

Autoprzeciwciała przeciwko GPIHBP1 jako przyczyna hipertriglicerydemii cd

7 miesięcy ago

506 words

Płytki następnie inkubowano przez godzinę w temperaturze 4 ° C z ludzką lipazą lipoproteinową znakowaną V5 (200 ng na studzienkę) (patrz: Metody Sekcja S1 w Dodatkowym dodatku, dostępna w pełnym tekście tego artykułu na). Po przemyciu dodano przeciwciało HRP-V5 w celu ilościowego oznaczenia ilości związanej lipazy lipoproteinowej. Równolegle dodawano kozie antyludzkie IgG znakowane HRP, aby…