Skip to content

Ból i jego leczenie u pacjentów ambulatoryjnych z rakiem przerzutowym ad

9 miesięcy ago

496 words

Na tym samym typie łusek pacjenci byli również proszeni o ocenę, jak bardzo ich ból przeszkadzał w takich rzeczach, jak radość z życia, poziom aktywności, zdolność chodzenia, nastrój, sen, praca i relacje z innymi. Łuski te miały frazy nie ingerowały w 0 i całkowicie ingerowały w 10. Pacjenci byli również poproszeni o oszacowanie stopnia ulgi…

Ból i jego leczenie u pacjentów ambulatoryjnych z rakiem przerzutowym

9 miesięcy ago

514 words

Ból jest najbardziej trwałym i obezwładniającym objawem nawrotu lub przerzutowego raka. Znaczna część pacjentów z rakiem z przerzutami cierpi na długo przed końcowym stadium choroby1-5. Ból, nawet gdy jest leczony, często jest na tyle poważny, że upośledził jego zdolność do funkcjonowania, 6-8 i pracownicy służby zdrowia, a pacjenci zgadzają się, że ból często jest źle…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym ad 8

9 miesięcy ago

578 words

Wyższa stopa wycofywania się z leczenia w grupie riluzolu podczas całego badania mogła doprowadzić do niedoszacowania rzeczywistej korzyści z leku, ponieważ stosowaliśmy analizę zamiaru leczenia. Chociaż ogólna liczba pacjentów z co najmniej jednym działaniem niepożądanym była podobna w obu grupach badawczych, w grupie leczonej riluzolem stwierdzono istotnie wyższy odsetek wycofania leku z leczenia. Przyczyną tych…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym ad 7

9 miesięcy ago

519 words

Jedenaście pacjentów w grupie riluzolu i trzech w grupie placebo miało zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej. Jeden pacjent w grupie otrzymującej riluzol przerywał leczenie, ponownie rozpoczął leczenie i pozostawał w terapii do końca badania z wartościami aminotransferazy asparaginianowej w zakresie do czterech razy wyższym niż wartość normalna; wartość aminotransferazy alaninowej pozostała mniejsza niż dwukrotna wartość normalna.…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym ad 5

9 miesięcy ago

475 words

U pacjentów z chorobą opuszkową (środkowy panel) krzywe różniły się istotnie po 12 miesiącach (P = 0,014) i 21 miesiącach (P = 0,013). U pacjentów z chorobą kończyn dolnych (prawy panel) krzywe nie różniły się istotnie po 12 lub 21 miesiącach. W analizie przeżycia nie było strat do obserwacji. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę w przeżyciu…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym czesc 4

9 miesięcy ago

503 words

Pierwotna data ocenzurowania danych (30 listopada 1991 r.) Została ustalona na 12 miesięcy po przyjęciu ostatniego pacjenta. Po tej dacie badanie kontynuowano w warunkach podwójnie ślepej próby aż do analizy skuteczności po 12 miesiącach (w marcu 1992 r.), Kiedy to pacjenci otrzymujący placebo zostali przełączeni na riluzol. W analizie danych demograficznych, wynikach czynnościowych kończyny i…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym cd

9 miesięcy ago

493 words

Wszystkie oznaczenia wartości laboratoryjnych przeprowadzono w tym samym laboratorium (CERBA, Saint Ouen l Aumone, Francja). W celu oznaczenia stężenia badanego leku w osoczu pobierano próbki krwi (10 ml zebrane w probówkach zawierających heparynę) co miesiąc od miesiąca do 4 miesiąca, a następnie co dwa miesiące. Próbki pobierano przed porannym podawaniem leku i wysyłano do jednego…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym ad

9 miesięcy ago

508 words

Pacjenci z chorobą opuszkową byli określani jako osoby z początkowymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi w regionie opuszki, ale mieli klinicznie określone lub prawdopodobne stwardnienie zanikowe boczne w momencie rejestracji. Pacjenci z chorobą początkową mieli początkowe oznaki i objawy w kończynach, nawet jeśli w chwili zapisania byli obciążeni. Przypisania do leczenia zostały wykonane osobno w każdym…

Kontrolowany test riluzolu w stwardnieniu zanikowym bocznym

9 miesięcy ago

500 words

Stwardnienie zanikowe boczne jest postępującym i śmiertelnym zaburzeniem neurodegeneracyjnym1 związanym z przeżyciem w zakresie od kilku miesięcy do dziesięcioleci (mediana, od 37 do 49 miesięcy) 2-5. Znane czynniki prognostyczne obejmują wiek początku, miejsce wystąpienia, czas trwania osłabienia i stopień niepełnosprawności klinicznej lub funkcji oddechowej2-6. Przyczyna tej choroby jest nieznana i nie wiadomo, co wpływa na…