Skip to content

Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 5

5 miesięcy ago

390 words

Druga hipoteza zerowa polegała na tym, że nie było żadnej istotnej różnicy w szybkości końcowego klinicznego wyleczenia między grupą paromomycyna-gentamycyna a grupą paromomycyny. Do sprawdzenia tych hipotez użyto dwustronnej, nieskorygowanej analizy chi-kwadrat. W związku z tym celem badania było ustalenie, czy sama paromomycyna-gentamycyna lub paromomycyna przewyższają kontrolę nad nośnikiem i czy produkt skojarzony (paromomycyna-gentamycyna) był lepszy od samej paromomycyny (szczegóły analityczne podano w Dodatku uzupełniającym). Wyniki
Pacjenci
Rycina 1. Rycina 1. Kontrola przesiewowa, rejestracja i obserwacja pacjentów biorących udział w badaniu. Spośród 1432 pacjentów poddanych badaniom przesiewowym 383 losowo przydzielono do udziału w badaniu. Ze względu na logistykę przeprowadzania zabiegów badawczych w terenie przed ostatecznym określeniem kwalifikowalności, 8 pacjentów przeszło randomizację, ale nie otrzymało leczenia, ponieważ zostali oni uznani za niekwalifikujących się, gdy planowano rozpocząć leczenie. Pozostałe 375 pacjentów (125 w każdej z trzech grup) otrzymało co najmniej jedno zastosowanie leczenia badawczego i zostało uwzględnionych w zmodyfikowanych analizach zamiaru leczenia i bezpieczeństwa.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Spośród 1432 pacjentów poddanych badaniu przesiewowemu 383 losowo przydzielono do grupy otrzymującej leczenie badawcze. Łącznie 375 otrzymało produkt badawczy i stanowiło zmodyfikowaną populację zamiaru leczenia (ryc. 1). Charakterystykę pacjenta przedstawiono w Tabeli i Dodatku Uzupełniającym. Około połowa pacjentów była płci męskiej i dorosłej. Pacjenci mieli od do 5 zmian, a 58% miało więcej niż jedno uszkodzenie. Wielkość zmiany była istotnie większa w grupie paromomycyna-gentamycyna niż w pozostałych dwóch grupach. Ogółem leczono 797 zmian. Zasadniczo wszystkie zmiany były wrzodziejące. Większość zmian dotyczyła kończyn dolnych, następnie kończyn górnych, głowy i tułowia. Ustaliliśmy, że gatunki pasożytów stanowią 78% zmian w indeksie; wszystkie były L. major.
Zgodność z leczeniem
Spośród 375 pacjentów 371 (99%) ukończyło wszystkie 20 dni leczenia. Jeden pacjent otrzymujący samą paromomycynę i 3 osoby otrzymujące kontrolę nośnika wycofał zgodę przed ukończeniem wszystkich 20 dni podawania leku w badaniu.
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności w zmodyfikowanej populacji, której celem jest leczenie. Wskaźnik ostatecznego wyleczenia klinicznego zmiany wskaźnika, główny punkt końcowy skuteczności, wyniósł 81% (95% przedział ufności [CI], 73 do 87) z paromomycyną-gentamycyną, 82% (95% CI, 74 do 87) z samą paromomycynę i 58% (95% CI, 50 do 67) z kontrolą nośnika (p <0,001 dla każdej grupy aktywnej leku w porównaniu z grupą kontrolną). [hasła pokrewne: orthos komorowice, cepelek rejestracja, matopat torun ]

0 thoughts on “Miejscowa paromomycyna z gentamycyną lub bez gentamycyny z powodu leiszmaniozy skórnej AD 5”

Powiązane tematy z artykułem: cepelek rejestracja matopat torun orthos komorowice