Skip to content

HLA-B * 5701 Badania nadwrażliwości na abakawir cd

7 miesięcy ago

469 words

Perspektywiczna randomizowana ocena przesiewowego badania DNA w badaniu klinicznym (PREDICT-1) jest prospektywnym, randomizowanym, wieloośrodkowym, podwójnie ślepym badaniem w celu ustalenia, czy badanie przesiewowe dorosłych zakażonych wirusem HIV typu (HIV-1) w kierunku HLA-B * 5701 przed rozpoczęciem leczenia przeciwretrowirusowego z użyciem abakawiru powoduje znacznie zmniejszoną częstość występowania reakcji nadwrażliwości na abakawir. Metody
Role i wkład
Autorzy branżowi i troje autorów akademickich zaprojektowali badanie i analizy, z udziałem innych badaczy. Dane zostały przekazane przez sponsora i udostępnione w całości autorom akademickim, a analizy zostały wykonane przez autora branży i trzech autorów akademickich. Rękopis został napisany przez dwóch autorów akademickich i czterech autorów branżowych. Wszyscy autorzy ocenili wyniki badania, dokonali przeglądu i zredagowali manuskrypt oraz zapewnili kompletność i dokładność prezentowanych danych.
Uczestnicy
Pacjenci zostali oceniani pod kątem kwalifikowalności i zostali losowo przydzieleni do badania prospektywnego lub retrospektywnego HLA-B * 5701 między kwietniem a wrześniem 2006 r. W 265 ośrodkach w 19 krajach. Kwalifikujący się pacjenci to dorośli z zakażeniem HIV-1 i wcześniej ustaloną kliniczną potrzebą leczenia schematem antyretrowirusowym zawierającym abakawir, ale o nieznanym statusie HLA-B * 5701. Pacjenci nie mogli wcześniej otrzymywać abakawiru, ale mogliby otrzymywać inne leki przeciwretrowirusowe. Wszystkie leczenie abakawirem przeprowadzono zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktu. Badanie przeprowadzono zgodnie z Międzynarodową Konferencją w sprawie Harmonizacji i Standardów Dobrej Praktyki Klinicznej, w tym zatwierdzeniem przez lokalny komitet etyczny w każdej uczestniczącej instytucji i za pisemną świadomą zgodą wszystkich pacjentów.
Procedury
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie i obserwacja w badaniu. Wszyscy pacjenci otrzymujący abakawir byli obserwowani przez co najmniej 6 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Wszyscy pacjenci z podejrzeniem reakcji nadwrażliwości na abakawir zostali wyznaczeni do testowania płatków skórnych.
Projekt badania składał się z 28-dniowego do 60-dniowego okresu próbnego w celu określenia kwalifikowalności i przeprowadzenia randomizacji. Abakawir zapoczątkowano u odpowiednich pacjentów w 1. dniu badania, a następnie w 6-tygodniowym okresie obserwacji (Figura 1). Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku jeden do jednego, do poddania się jednemu z dwóch podejść badawczych: prospektywnego badania farmakogenetycznego HLA-B * 5701, a następnie skojarzonego aktywnego leczenia przeciwretrowirusowego obejmującego abakawir (prospektywna grupa przesiewowa) lub kombinacji aktywną terapię przeciwretrowirusową obejmującą abakawir, a następnie retrospektywny skrining farmakogenetyczny HLA-B * 5701 (grupa kontrolna).
Randomizacja była oparta na wygenerowanym komputerowo, scentralizowanym harmonogramie, o rozmiarze bloku czterech i stratyfikacji według zgłoszonej przez siebie rasy (biała vs. niebiałkowa), historii przyjęcia terapii przeciwretrowirusowej (żadna w porównaniu z żadną) i zamiaru rozpoczęcia nowy nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy między czasem wizyty a oceną kwalifikowalności i pierwszego dnia badania (pierwszy dzień terapii abakawirem).
Próbki krwi do badania przesiewowego HLA-B * 5701 zebrano od wszystkich pacjentów w okresie oceny
[hasła pokrewne: wzr sopot, szczepionka infanrix hexa, przychodnia szombierki ]

0 thoughts on “HLA-B * 5701 Badania nadwrażliwości na abakawir cd”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie kanałowe warszawa cennik[…]

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia szombierki szczepionka infanrix hexa wzr sopot