Skip to content

Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 5

5 miesięcy ago

472 words

Wyjątkiem były złamania, amputacja, rak i cukrzycowe objawy kwasicy ketonowej, dla których analizowano uczestników, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę leku lub placebo i mieli zdarzenie w dowolnym czasie podczas obserwacji. Wpływ kanagliflozyny na wyniki ciągłe oceniano za pomocą modeli mieszanych12, które obejmowały wszystkie obserwowane dane podłużne i zakładały, że brakujących danych brakowało losowo. W przypadku wszystkich analiz wyników, przetestowaliśmy jednorodność efektów leczenia w dwóch uczestniczących próbach. Analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.2 i SAS Enterprise Guide, wersja 7.11. Wyniki
Uczestnicy
Obydwa badania objęły łącznie 10.142 uczestników, 4330 w CANVAS i 5812 w CANVAS-R. W sumie 9734 uczestników (96,0%) ukończyło badanie (tj. Przeżyło i zostało ocenionych pod względem bezpieczeństwa i skuteczności w końcowym oknie kontrolnym lub zmarło przed ostateczną wizytą kontrolną). Istotny status potwierdzono dla 10,100 z 10 142 uczestników (99,6%). Średni okres obserwacji wynosił 188,2 tygodni, a mediana okresu obserwacji 126,1 tygodnia; długość obserwacji była podobna w grupach kanagliflozyny i placebo, ale była dłuższa w CANVAS (295,9 tygodnia) niż w CANVAS-R (108,0 tygodni). Łącznie 29,2% uczestników przydzielonych do kanagliflozyny i 29,9% osób przypisanych do grupy placebo przedwcześnie przerywa przypisany schemat. (Dodatkowe informacje na temat uczestników można znaleźć na rys. S2 i S3 oraz tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa w Zintegrowanym Programie CANVAS. Średni wiek uczestników wynosił 63,3 lat, 35,8% to kobiety, średni czas trwania cukrzycy wynosił 13,5 roku, średni eGFR 76,5 ml na minutę na 1,73 m2, a średni stosunek albuminy do kreatyniny w moczu wynosił 12,3 (mierzony w miligramach albuminy i gramów kreatyniny) (tabela 1). Wśród uczestników 22,6% miało mikroalbuminurię, 7,6% makroalbuminurię, a 65,6% miało w przeszłości chorobę sercowo-naczyniową. Łącznie 71,4% uczestników CANVAS-R w grupie kanagliflozyny podawało w ciągu badania dawkę kanagliflozyny zwiększoną do 300 mg. Pacjenci otrzymywali inne odpowiednie terapie w celu leczenia glikemii i ryzyka sercowo-naczyniowego (Tabela i Tabela Wyjściowa charakterystyka była zrównoważona w grupach kanagliflozyny i placebo (tabela 1) i była podobna w przypadku CANVAS i CANVAS-R (tabela S5 w dodatkowym dodatku).
Średnie markery ryzyka sercowo-naczyniowego
Ryc. 1. Ryc. 1. Wpływ kanagliflozyny na poziom glikogenu, masę ciała oraz skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi w zintegrowanym programie CANVAS. W programie CANVAS uwzględniono łącznie 10 142 uczestników, które obejmowały dwa badania: ocenę sercowo-naczyniową Canagliflozin Badanie (CANVAS) i CANVAS-Renal (CANVAS-R).
Średnia różnica poziomu hemoglobiny glikowanej między grupą kanagliflozyny a grupą placebo wynosiła -0,58% (95% przedział ufności [CI], -0,61 do -0,56), średnia różnica masy ciała wynosiła -1,60 kg (95% CI, -1,70 do -1,51), średnia różnica w skurczowym ciśnieniu krwi wynosiła -3,93 mm Hg (95% CI, -4,30 do -3,56), a średnia różnica w rozkurczowym ciśnieniu krwi wynosiła -1,39 mm Hg (95% CI, – 1,61 do -1,17) (p <0,001 dla wszystkich porównań) (rysunek 1) [przypisy: wyrośl chrzęstno kostna, wzr sopot, neuropatia nerwu wzrokowego ]

0 thoughts on “Canagliflozyna oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe i nerkowe w cukrzycy typu 2 ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: neuropatia nerwu wzrokowego wyrośl chrzęstno kostna wzr sopot